Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Om Arbetsdomstolen »  Vem får väcka talan i AD

Vem får väcka talan i AD

Sveriges rikes lag Vissa typer av arbetstvister kan dras direkt inför Arbetsdomstolen. Domstolen är då första och enda domstol. För att en arbetstvist skall få föras direkt till Arbetsdomstolen krävs två saker. Talan måste väckas av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal. Därutöver måste målet gälla tvist om kollektivavtal eller tvist som avses i medbestämmandelagen (exempelvis föreningsrättstvister eller tvister om förhandlingsrätt) eller tvist mellan parter som är bundna av kollektivavtal eller tvist som angår arbetsplats där kollektivavtal gäller.

I andra typer av arbetstvister skall talan väckas vid vanlig tingsrätt. För en enskild arbetstagare som inte är medlem i eller inte har stöd av någon facklig organisation gäller alltså att talan skall väckas vid tingsrätt. Detsamma gäller normalt en arbetsgivare som inte har stöd av en arbetsgivarorganisation. Om en part är missnöjd med tingsrättens avgörande i en sådan tvist kan överklagande ske till Arbetsdomstolen. För prövning krävs då att Arbetsdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) får i vissa fall väcka talan direkt i AD. Det framgår av 6 kap. 1 § Diskrimineringslagen (2008:567).

I samtliga fall innebär Arbetsdomstolens dom ett slutligt avgörande av tvisten. Arbetsdomstolens dom kan alltså inte överklagas

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15