Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


 • 2019-08-21 - AD 2019 nr 41
  Domen refereras inte

 • 2019-08-21 - AD 2019 nr 40
  Domen refereras inte

 • 2019-08-21 - AD 2019 nr 42
  Domen refereras inte

 • 2019-08-14 - -
  Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 14 augusti 2019

 • 2019-08-07 - AD 2019 nr 39
  En polis har efter säkerhetsprövning av Polismyndigheten, enligt säkerhetsskyddslagen, inte längre godkänts för säkerhetsklassat arbete och därefter sagts upp av Polismyndigheten. Arbetsdomstolen har funnit att Polismyndighetens säkerhetsbeslut i sig inte utgjort saklig grund för uppsägningen, men att de faktiska omständigheter som till del legat till grund för säkerhetsbeslutet utgjort saklig grund för uppsägningen. De faktiska omständigheterna har utgjorts av bl.a. polisens relation till en kriminellt belastad person och åtgärder polisen vidtagit för honom.

 • 2019-07-31 - -
  Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 31 juli 2019

 • 2019-07-24 - -
  Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 24 juli 2019

 • 2019-07-17 - -
  Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 17 juli 2019

 • 2019-07-10 - -
  Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 10 juli 2019

 • 2019-07-03 - AD 2019 nr 38
  En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att han gjort ett stort antal otillåtna slagningar i Migrationsverkets databas. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning. Även fråga om tillämpning av tvåmånadersregeln.

 • 2019-06-26 - AD 2019 nr 37
  Domen refereras inte

 • 2019-06-19 - AD 2019 nr 35
  En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har tillsammans och i samförstånd med ytterligare en person tagit diverse byggnadsmaterial från arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har funnit att agerandet har utgjort laga grund för avskedande. Arbetsdomstolen har också prövat om bolaget har haft en kvittningsgill motfordran mot arbetstagarens anspråk på allmänt skadestånd för brott mot 19 § anställningsskyddslagen och 30 § semesterlagen men funnit att bolaget inte förmått styrka sin påstådda skada.

 • 2019-06-19 - AD 2019 nr 36
  Domen refereras inte

 • 2019-06-12 - AD 2019 nr 34
  Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid om det av 10 § medbestämmandelagen följer en skyldighet att förhandla om att teckna kollektivavtal och därutöver om arbetstagarorganisationen haft medlemmar anställda hos bolaget och om bolaget tagit del av kallelserna till alla förhandlingstillfällena.

 • 2019-06-12 - AD 2019 nr 33
  En undersköterska på ett äldreboende har använt ett olämpligt språkbruk samt betett sig bryskt och klandervärt vid ett tillfälle när hon skulle hjälpa en brukare. Arbetsdomstolen har ansett att det varken funnits laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning.

 • 2019-06-05 - -
  Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 5 juni 2019

 • 2019-05-23 - -
  Arbetsdomstolen meddelade inga domar/beslut onsdagen den 22 maj 2019

 • 2019-05-15 - AD 2019 nr 32
  Domen refereras inte

 • 2019-05-08 - AD 2019 nr 31
  Domen refereras inte

 • 2019-05-08 - AD 2019 nr 30
  Domen refereras inte

 • 2019-05-08 - AD 2019 nr 29
  Domen refereras inte

 • 2019-05-03 - AD 2019 nr 28
  Domen refereras inte

 • 2019-05-03 - AD 2019 nr 27
  Domen refereras inte

 • 2019-04-24 - AD 2019 nr 24
  Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.

 • 2019-04-24 - AD 2018 nr 26
  Domen refereras inte

 • 2019-04-24 - AD 2019 nr 25
  Domen refereras inte

 • 2019-04-17 - AD 2019 nr 22
  Sju arbetstagare anställda hos bolag i en mediekoncern träffade avtal med sina respektive arbetsgivarbolag om att deras anställningar skulle upphöra mot att arbetstagarna under en period – mellan åtta och 16 månader – skulle få månatliga betalningar motsvarande deras månadslön utan att vara skyldiga att arbeta. Bolagen beviljades därefter företagsrekonstruktion och det beslutades om offentliga ackord. Fråga om arbetstagarnas fordringar omfattades av ackorden eller om de har rätt till full betalning enligt avtalen.

 • 2019-04-17 - AD 2019 nr 23
  Domen refereras inte

 • 2019-04-10 - AD 2019 nr 21
  En dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft får verkställas på visst sätt. Ett yrkande om att verkställighet av en sådan dom tillsvidare inte får ske (inhibition) kan inte lagligen bifallas av domstol.

 • 2019-04-03 - AD 2019 nr 20
  Arbetsdomstolen har ansett att det inte funnits laga skäl för avskedade, men väl saklig grund för uppsägning, av en arbetstagare vid ett HVB-hem som bl.a. inte följt en arbetsledares instruktioner.

 • 2019-04-03 - AD 2019 nr 19
  Domen refereras inte

 • 2019-03-27 - AD 2019 nr 18
  Domen refereras inte

 • 2019-03-20 - -
  Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 20 mars 2019

 • 2019-03-13 - AD 2019 nr 17
  Fråga bl.a. om tre målare varit anställda hos ett måleriföretag eller hos ett bemanningsföretag. Arbetsdomstolen har funnit att anställningsavtalen träffats med en behörig företrädare för måleriföretaget och att det inte är visat att företrädaren innan avtalet träffades gjort klart för målarna att någon annan än måleriföretaget skulle vara avtalspart. Målarna ansågs därför ha varit anställda av måleriföretaget.

 • 2019-03-13 - AD 2019 nr 16
  Två bolag har tecknat kollektivavtal i form av s.k. hängavtal till byggavtalet och därutöver tecknat separata, likalydande, löneöverenskommelser. Tvisten har huvudsakligen rört om löneöverenskommelserna enbart reglerar timlönen för yrkesarbetare eller om det av överenskommelserna även följer vilken timlön som ska betalas till övriga arbetstagarkategorier.

 • 2019-03-06 - AD 2019 nr 15
  Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvisten har rört om generaldirektören gjort sig skyldig till vårdslöshet med hemlig uppgift, om hennes agerande, även om handlandet inte utgjort straffbar gärning, varit sådant att skäl för avskedande funnits, om de faktiska omständigheterna får läggas till grund för bedömningen om avskedandet varit lagligen grundat, om staten agerat i strid med tvåmånadersregeln och om staten varit förhindrad att avskeda generaldirektören dels då den redan vidtagit en arbetsrättslig åtgärd, dels eftersom det agerande som lagts henne till last avser ett agerande i hennes tidigare anställning. Arbetsdomstolen har funnit att staten inte förmått styrka att generaldirektören gjort sig skyldig till brott. Domstolen har dock funnit att det finns anledning att kritisera generaldirektörens agerande men gjort bedömningen att omständigheterna varit mycket särpräglade och sammantaget funnit att generaldirektören inte åsidosatt sina åligganden på ett sådant grovt sätt att det motiverat ett avskedande från anställningen som generaldirektör i Regeringskansliet.

 • 2019-03-06 - AD 2019 nr 14
  Domen refereras inte

 • 2019-02-27 - -
  Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 27 februari 2019

 • 2019-02-20 - AD 2019 nr 13
  Domen refereras inte

 • 2019-02-20 - AD 2019 nr 12
  Fråga om förutsättningar föreligger för att interimistiskt vid vite förbjuda en verkställande direktör att bedriva en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet under sin uppsägningstid. Därvid fråga om längden av skälig uppsägningstid för den verkställande direktören, som sagt upp sig själv, och där någon uppsägningstid inte avtalats.

 • 2019-02-13 - AD 2019 nr 10
  Fråga om en arbetsgivare gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att underlåta att anvisa två målare personalutrymmen i form av vid respektive arbetsplats uppställd personalbod.

 • 2019-02-13 - AD 2019 nr 9
  Fråga om fem arbetstagare vid beräkning av uppsägningstid har haft rätt att tillgodoräkna sig sin anställningstid hos en tidigare arbetsgivare och därmed rätt till ytterligare uppsägningstid och uppsägningslön. Arbetsdomstolen har funnit att arbetstagarna och en mellanchef träffat en muntlig överenskommelsen om tillgodoräknande av arbetstid, men att den inte är bindande för arbetsgivaren.

 • 2019-02-13 - AD 2019 nr 11
  Domen refereras inte

 • 2019-02-06 - AD 2019 nr 8
  Fråga om arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen när två hamnarbetare sades upp på grund av arbetsbrist. Därvid frågor om de enligt 3 § samma lag haft rätt att tillgodoräkna sig anställningstid i visstidsanställningar (behovsanställning/s.k. intermittent anställning) hos tidigare arbetsgivare, vars verksamheter övergått till den nuvarande arbetsgivaren.

 • 2019-01-30 - AD 2019 nr 7
  Domen refereras inte

 • 2019-01-30 - AD 2019 nr 6
  Domen refereras inte

 • 2019-01-30 - AD 2019 nr 5
  Domen refereras inte

 • 2019-01-23 - AD 2019 nr 4
  Domen refereras inte

 • 2019-01-16 - AD 2019 nr 3
  SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling med Svensk Pilotförening (SPF). Efter förhandling har SAS betalat visst skadestånd för brott mot förhandlingsskyldighet till SPF. SPF har därefter väckt talan och yrkat skadestånd av SAS för brott mot förhandlingsskyldigheten avseende inhyrningarna från två av flygbolagen. Arbetsdomstolen har funnit att det inte funnits någon förhandlingsskyldighet avseende ett av flygbolagen då den inhyrningen omfattats av ett undantag från förhandlingsskyldigheten i § 21 i pilotavtalet mellan SAS och SPF samt att det som förekommit vid förhandlingen och SAS betalning av skadestånd innebär att SAS har fullgjort sin skadeståndsskyldighet avseende inhyrningen från det andra flygbolaget.

 • 2019-01-16 - AD 2019 nr 2
  Huvudsakligen fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl av en arbetstagare med lång anställningstid. Därvid även fråga om arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Enligt arbetsgivarparterna har arbetstagaren vid upprepade tillfällen under en längre period allvarligt brutit mot sina skyldigheter i anställningen genom ett stort antal fall av arbetsvägran och genom att ha uppträtt sarkastiskt och otrevligt mot sina närmaste chefer. Vidare fråga om arbetsgivaren har haft särskilda skäl enligt 34 § 2 st. anställningsskyddslagen för att stänga av arbetstagaren från arbete under viss tid.

 • 2019-01-16 - AD 2019 nr 1
  Domen refereras inte

 • 2019-01-09 - -
  Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 9 januari 2019

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15