Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Om Arbetsdomstolen »  Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Den dömande verksamheten

Arbetsdomstolen behandlar personuppgifter, såsom personuppgiftsansvarig, i följande situationer i den dömande verksamheten:

I den dömande verksamheten behandlas personuppgifter för att handlägga mål. Det är en del i det som kallas myndighetsutövning och en uppgift av allmänt intresse. Arbetsdomstolen behandlar bland annat kontaktuppgifter till de som är inblandade i målet och andra personuppgifter som lämnats i målet. När målet är avslutat sparas personuppgifterna i arkiv så länge som arkivlagstiftningen kräver det.

För att informera om domstolens bedömningar i vägledande mål publiceras så kallade indirekta personuppgifter (dvs. uppgifter som inte innehåller namn eller personnummer) på domstolens hemsida och i det så kallade rättsinformationssystemet. Det är en arbetsuppgift av allmänt intresse.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem för att målet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. De allra flesta personuppgifter hos Arbetsdomstolen ingår i så kallade allmänna handlingar. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att på begäran ta del av innehållet i handlingarna och att få handlingarna utlämnade.

Ljudinspelning sker vid förhandling under sakframställningar, förhör och slutanföranden och används som minnesanteckningar för att kunna döma eller besluta i målet. Inspelningarna sparas till dess målet avslutas. Bara Arbetsdomstolens personal och ledamöter som arbetar till målet har tillgång till inspelningarna. Inspelningarna är inte allmänna handlingar och lämnas inte ut utanför Arbetsdomstolen.

För dig som är inblandad i ett mål (part, ombud/biträde, ställföreträdare vittne, sakkunnig, tolk, delgivningsmottagare eller omnämnd i målet)

Arbetsdomstolen kan behandla dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter som har lämnats i målet. Vid förhandling kan inspelning ske. Uppgifterna har normalt lämnats av en part i målet, men domstolen kan också hämta in kontaktuppgifter från annat håll, t.ex. en tolkförmedling eller det statliga person- och adressregistret, om det behövs för att komma i kontakt.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning eller föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Dataskyddsombud

Domstolens dataskyddsombud når du på tel. 08-617 66 00 eller på e-post: kansliet@arbetsdomstolen.se märkt ”Till dataskyddsombudet” i ämnesraden.

Kontaktuppgifter

Arbetsdomstolen
Postadress: Box 2018, 103 11 Stockholm
Besöksadress: Stora Nygatan 2 A-B
Tel: 08-617 66 00, Fax: 08-617 66 15, e-post: kansliet@arbetsdomstolen.se

Den administrativa verksamheten

Arbetsdomstolen behandlar personuppgifter, såsom personuppgiftsansvarig, också i den administrativa verksamheten, dvs. den del av verksamheten som inte avser handläggning av mål. Bland annat följande behandling förekommer i den administrativa verksamheten.

Korrespondens

Arbetsdomstolen behandlar personuppgifter för att korrespondera. Det kan handla om att besvara inkomna förfrågningar eller bokningar och beställningar av varor eller tjänster. Det är en arbetsuppgift av allmänt intresse och i vissa fall en rättslig skyldighet.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem för att besvara förfrågningar eller göra bokningar och beställningar. De allra flesta personuppgifter hos Arbetsdomstolen ingår i så kallade allmänna handlingar. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att på begäran ta del av innehållet i handlingarna och att få handlingarna utlämnade.

De allra flesta personuppgifterna har lämnats till Arbetsdomstolen av externa ingivare, men Arbetsdomstolen kan också själv hämta in t.ex. kontaktuppgifter från allmänt tillgängliga källor.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning eller föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Dataskyddsombud

Domstolens dataskyddsombud når du på tel. 08-617 66 00 eller på e-post: kansliet@arbetsdomstolen.se märkt ”Till dataskyddsombudet” i ämnesraden.

Kontaktuppgifter

Arbetsdomstolen
Postadress: Box 2018, 103 11 Stockholm
Besöksadress: Stora Nygatan 2 A-B
Tel: 08-617 66 00, Fax: 08-617 66 15, e-post: kansliet@arbetsdomstolen.se

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15