Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Torsd. 23.1 kl. 10.00

Mål Nr. A 104/18 (4:2)

Stockholms Lokala Samorganisation ./. Kompetensföretagen (för ej talan) och Center-Link Sverige AB
 
Fråga om en arbetstagare avskedats eller självmant frånträtt sin anställning.

Fred. 24.1 kl. 09.00; INSTÄLLD

Mål Nr. A 51/19 (3:1)

Lärarförbundet ./. Göteborgs kommun
 
Fråga om kollektivavtalsbrott när arbetstagare inom förskoleverksamhet, utan att parterna dessförinnan samverkat i frågan, blev tillsagda att inte använda tröjor med visst tryck (Förskoleupproret).

Tisd. 28.1 kl. 09.00

Mål Nr. A 143/18 (3:2)

Fackförbundet ST ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
En arbetstagare har fått sin provanställning avslutad. Fråga om arbetsgivaren avslutat provanställningen av skäl som har samband med arbetstagarens funktionsnedsättning (dyslexi) och därigenom agerat i strid med diskrimineringslagen.

Tisd. 28.1 med forts. onsd. 29.1 kl. 9.00 båda dagarna

Mål Nr. A 42/19 (2:1)

Kyrkans Akademikerförbund ./. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Köpings pastorat
 
Har kyrkorådets ordförande, vice ordförande och/eller kyrkoherden träffat ett avtal om avgångsvederlag som är bindande för ett pastorat? Även fråga om tillämpning av 35 § medbestämmandelagen och 36 § avtalslagen.

Tisd. 4.2 med forts. onsd. 5.2 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. A 23/19 (3:2)

Forena ./. Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
 
Fråga om tolkning av en övergångsbestämmelse i ett kollektivavtal om pensioner mellan Forena och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation.

Tisd. 11.2 kl. 10.00

Mål Nr. B 86/19 (2:2)

Mittport AB ./. M.A.
 
En arbetstagare har blivit uppsagd. Den huvudsakliga tvistefrågan är om hon omfattas av familjeundantaget i 1 § andra stycket p. 2 i anställningsskyddslagen. Om Arbetsdomstolen anser att anställningsskyddslagen är tillämplig, är det mellan parterna tvistigt om det funnits saklig grund för uppsägning och om bolaget brutit mot turordningsreglerna.

Tisd. 11.2 med forts. onsd. 12.2 och torsd. 13.2 kl. 10.00 alla dagarna

Mål Nr. A 40/19 (4:2)

Unionen ./. Föreningen Svensk Handel och Systembolaget Aktiebolag
 
Fråga om det funnits laglig grund för avskedande av en butikssäljare. Även fråga om bolaget brutit mot skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier.

Onsd. 12.2 med forts. torsd. 13.2 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. A 137/18 (1:1)

Unionen ./. Almega Tjänsteföretagen och Gävle Tolkjour AB
 
Diskrimineringsersättning. En arbetstagare ansåg att en kollega utsatt henne för bl.a. sexuella trakasserier i samband med arbetet. Fråga om arbetsgivaren har fått kännedom om detta, men underlåtit att utreda omständigheterna och vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra trakasserier.

Onsd. 19.2 med forts. torsd. 20.2 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. A 10/19 (2:1)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Järfälla BadrumsRenovering Aktiebolag
 
En arbetstagare har avslutat sin anställning. Fråga om arbetsgivaren genom otillbörligt agerande och agerande i strid med god sed på arbetsmarknaden provocerat arbetstagaren att säga upp sin anställning på ett sådant sätt att det har varit att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida.

Tisd. 25.2 med forts. onsd. 26.2 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. B 36/19 (4:1)

Cappucino Gävle AB ./. S.K.
 
Fordran.

Onsd. 26.2 med forts. torsd. 27.2 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLT

Mål Nr. A 34/19 (2:1)

Unionen ./. IDEA och Malmö Pride
 
Fråga om det funnits laglig grund för avskedande av en person som bl.a. påstås ha försökt få och även fått provision på ett sätt som stått i strid med dennes anställningsavtal samt orsakat arbetsgivaren ekonomisk skada.

Tisd. 3.3 kl. 09.00

Mål Nr. A 39/19 (3:2)

Bussarbetarnas Riksorganisation ./. Sveriges Bussföretag och Vy Buss AB
 
Fråga huvudsakligen om en bussförare varit påverkad av kokain i arbetet och om det i så fall funnits laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Torsd. 5.3 kl. 09.00

Mål Nr. A 73/19 (1:1)

Handelsanställdas Förbund ./. Föreningen Svensk Handel och Lani Invest AB
 
Fråga om en arbetstagare har begärt att få avbryta en pågående föräldraledighet, och om arbetsgivaren har brutit mot 15 § föräldraledighetslagen genom att inte låta arbetstagaren återgå i arbete inom en månad från det att begäran framställdes.

Tisd. 10.3 med forts. onsd. 11.3 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. A 24/19 och A 25/19 (4:2)

Forena ./. Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt samt B.B. ./. Livförsäkringsbolaget Skandia
 
Fråga om arbetstagare har diskriminerats på grund av kön när de nekats förtida pensionsavgång enligt en övergångsbestämmelse i tjänstepensionsavtalet för försäkringsbranschen.

Tisd. 17.3 med forts. onsd. 18.3 och torsd. 19.3 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 47/19 (3:2)

Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare ./. Staten genom Lunds universitet
 
En biträdande forskare har avskedats från sin tillsvidareanställning hos ett universitet. Fråga om hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning och om det i så fall funnits laga skäl för avskedandet eller i var fall saklig grund för uppsägning.

Tisd. 17.3 med forts. onsd. 18.3 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. A 78/18 (1:1)

Svenska Elektrikerförbundet ./. Stanley Security Sverige AB
 
Huvudsakligen fråga om ett säkerhetsföretag, som tecknat ett företagsavtal innebärande bl.a. att bolaget skulle omfattas av nya centrala kollektivavtal endast efter särskild överenskommelse med arbetstagarorganisationen, träffat en sådan särskild överenskommelse gällande ett central pensionsavtal och om överenskommelsen, i så fall, även innebär att bolaget blivit bundet av de höjningar av pensionspremien som därefter överenskommits mellan de centrala parterna.

Onsd. 25.3 med forts. torsd. 26.3 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. B 75/19 (3:1)

Skåneinstallatören AB ./. P.R.
 
Fråga om det funnits laga skäl för avsked eller i var fall saklig grund för uppsägning.

Fred. 27.3 kl. 09.00

Mål Nr. A 37/19 (3:2)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och Arriva Sverige Aktiebolag
 
Fråga om skadestånd pga. att ett skyddsombud blivit förhindrad av arbetsgivaren att utföra sitt uppdrag som skyddsombud.

Tisd. 31.3 med forts. onsd. 1.4 och torsd. 2.4 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 6/19 (2:2)

Sveriges Psykologförbund ./. Staten genom Försvarsmakten
 
En psykolog vid Försvarsmakten har avskedats med hänvisning till bl.a. samarbetsproblem, bristande journalföring och brott mot tystnadsplikten. Huvudsakligen fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning

Torsd. 2.4 kl. 09.00

Mål Nr. A 35/19 (3:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Transdev Sverige AB
 
Fråga om parterna har ingått kollektivavtal och i så fall fråga om hur avtalet ska tolkas samt fråga om skadestånd pga. brott mot kollektivavtalet.

Tisd. 21.4 med forts. onsd. 22.4 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 85/19 (3:2)

Industrifacket Metall ./. Föreningen Industriarbetsgivarna och SSAB EMEA AB
 
En underhållsreparatör hos en stålproducent har avskedats med hänvisning bl.a. till att han druckit alkohol på arbetsplatsen. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00