Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Onsd. 21.11 med forts. torsd. 22.11 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 33/18 (3:2)

Unionen ./. Almega Tjänsteföretagen och Anticimex Aktiebolag
 
Fråga om det har funnits saklig grund för uppsägning av en besiktningstekniker. Även fråga om det enligt 34 § andra stycket anställningsskyddslagen funnits särskilda skäl stänga av honom från arbetet på grund av de omständigheter som föranlett uppsägningen.

Fred. 23.11 med forts. tisd. 27.11 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 47/17 (3:2)

Svensk Pilotförening ./. Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
 
Skadeståndstalan på grund av brott mot förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen och kollektivavtal. SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling. Efter förhandling mellan parterna har SAS betalat visst skadestånd. Fråga dels om förhandlingsskyldighet förelegat avseende inhyrningen från ett visst flygbolag, dels om det som förekom vid förhandlingen och SAS betalning av skadestånd innebär att SAS fullgjort sin skadeståndsskyldighet avseende inhyrningen från de två flygbolag skadeståndstalan gäller.

Torsd. 29.11 kl. 09.00

Mål Nr. B 42/18 (2:1)

G.S. ./. Heliair Sweden AB
 
Fråga om en helikopteroperatör ingått ett muntligt utbildningsavtal med en arbetstagare. Även fråga om arbetstagaren har rätt till viss ersättning för traktamente.

Tisd. 4.12 med forts. tisd. 11.12 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 24/18 (4:2)

Svenska Målareförbundet ./. Måleriföretagen i Sverige och Lödde Måleri AB
 
Fråga om en arbetsgivare anvisat två arbetstagare personalutrymmen i anslutning till den fastighet som respektive arbetstagarna arbetat på i enlighet med gällande kollektivavtal och om arbetsgivaren är skyldig att betala allmänt skadestånd till de båda arbetstagarna och till arbetstagarorganisationen för det fall denne underlåtit att anvisa ett sådant utrymme eller anvisning varit bristfällig.

Huvudförhandlingsdagar, se nedan

Mål Nr. A 152/17 (1:1)

Sveriges Ingenjörer ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
Huvudförhandlingsdagar: Tisd. 4.12 med forts. onsd. 5.12, torsd. 6.12, fred. 7.12, månd. 10.12, torsd. 13.12 och torsd. 20.12 kl. 09.00 alla dagarna


En generaldirektör har avskedats, med hänvisning till att hon grovt åsidosatt sina åligganden mot regeringen då hon gjort sig skyldig till brott i anställningen (enligt godkänt strafföreläggande). Mellan parterna är tvistigt om det funnits laga grund för avskedandet och då bl.a. tvistigt om arbetstagaren har gjort sig skyldig till det omtvistade brottet, om staten agerat i strid med den s.k. tvåmånadersregeln och om staten varit förhindrad att avskeda arbetstagaren då arbetsgivaren redan vidtagit en arbetsrättslig åtgärd.

Onsd. 5.12 med forts. torsd. 6.12 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. A 35/18 (3:1)

Svenska Elektrikerförbundet ./. Almega Tjänsteförbunden och Stanley Security Sverige AB
 
Talan om månadslönetillägg samt skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Fråga om bestämmelser i företagsavtal om prestationslönesystem och bonussystem för tekniker omfattar låstekniker och, om så är fallet, om en av låsteknikerna har rätt till månadslönetillägg enligt dessa bestämmelser i förening med utformningen av hans anställningsavtal alternativt enbart med stöd av anställningsavtalet. Även fråga om brott mot de nämnda bestämmelserna kan grunda rätt till skadestånd för förbundet och låsteknikern.

Tisd. 18.12 med forts. onsd. 19.12 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 5/18 (1:2)

Svenska Hamnarbetarförbundet ./. Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB
 
Fordran på uppsägningslön. Fråga om fem stycken uppsagda arbetstagare haft en överenskommelse med arbetsgivaren om att få tillgodoräkna sig anställningstid hos en tidigare arbetsgivare, och om arbetstagarna ifråga därmed har rätt till ytterligare uppsägningslön.

Fred. 11.1 kl. 09.00

Mål Nr. A 41/18 (1:1)

Diskrimineringsombudsmannen ./. J.G. AB
 
Frågan om ett bolag sagt upp en kvinnlig anställd av skäl som haft samband med hennes graviditet och därtill kopplade förestående föräldraledighet, och därigenom brutit mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.

Tisd. 15.1 med forts. onsd. 16.1 kl. 09.30 båda dagarna

Mål Nr. A 12/18 (4:1)

Unionen ./. Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Tallink Silja AB
 
En arbetstagare har omplacerats av arbetsgivaren från en befattning där arbetsuppgifterna i huvudsak avsett säljarbete i kontorsmiljö till en befattning med att serva kunder på en lastkaj. Frågorna i målet är ifall omplaceringen är att jämställa med ett avskedande, och då om det funnits laga grund för avskedandet, eller ifall omplaceringen varit särskilt ingripande och det funnits godtagbara skäl för att omplacera arbetstagaren.

Torsd. 17.1 med forts. fred. 18.1 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 137/17 (1:1)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Sveriges Byggindustrier (för inte talan), Contender Aktiebolag och Sjöhjälten i Stockholm AB (f.d. Contender Demolering Aktiebolag)
 
Fråga om huvudsakligen kollektivavtalstolkning. Två bolag har med Svenska Byggnadsarbetareförbundet slutit s.k. hängavtal och därutöver löneöverenskommelser om viss timlön. Tvist har uppkommit dels om vilka arbetstagarkategorier som omfattas av löneöverenskommelserna, dels om innebörden av vissa lönebestämmelser i byggavtalet.

Tisd. 22.1 med forts. onsd. 23.1 kl. 09.00 båda dagarna INSTÄLLT

Mål Nr. A 22/18 (2:2)

GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch ./. Bäckbodagård AB
 
Lönefordran m.m.

Tisd. 29.1 med forts. onsd. 30.1 och torsd. 31.1 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 51/18 (3:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB
 
Talan om ogiltigförklaring av avskedande m.m. Tre biljettkontrollanter har blivit avskedade med hänvisning till att de varit overksamma under betald arbetstid och att de utfört skenkontroller i syfte att dölja sådan overksam tid. Fråga om det funnits laga skäl eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Tisd. 29.1 kl. 09.00

Mål Nr. A 114/17, A 115/17 och A 116/17 (2:1)

Svenska Målareförbundet ./. Ekholmens Puts & Måleri FS AB
 
Lönefordran m.m. Målet rör tre arbetstagare. Fråga om dessa arbetstagare varit anställda hos svarandebolaget och om de i så fall haft rätt till viss lön och väntetidsersättning.

Onsd. 30.1 kl. 09.00; INSTÄLLT

Mål Nr. A 85/17 och A 86/17 (2:2)

Svenska Målareförbundet ./. Ekholmens Puts & Måleri FS AB
 
Fordran på lön, övertidsersättning, reseersättning, traktamente, väntetidsersättning, semesterersättning och allmänt skadestånd till två f.d. anställda vid ett måleriföretag.

Onsd. 6.2 kl. 09.00

Mål Nr. A 19/18 (3:1)

Svenska Musikerförbundet ./. Svensk Scenkonst
 
Fråga om parterna har träffat kollektivavtal om s.k. avtalstryck och om Svensk Scenkonst i så fall har brutit mot det.

Torsd. 7.2 kl. 09.00

Mål Nr. A 31/18 (3:2)

Kyrkans Akademikerförbund ./. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Trossamfundet Svenska kyrkan
 
Fråga om arbetsgivaren brutit mot sin skyldighet att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen enligt 11 § MBL vid förändring av organisationen utomlands. Även fråga om arbetstagarorganisationens rätt att föra talan i frågan är preskriberad.

Tisd. 12.2 med forts. onsd. den 13.2 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 58/18 (2:1)

Huddinge Lokala Samorganisation (LS) ./. Logistik och Distribution i Norden AB
 
Fordran på övertidsersättning, ersättning för obekväm arbetstid, traktamente samt utlägg. Även fråga om ett flertal olika brott mot anställningsskyddslagen, MBL och diskrimineringslagen.

Tisd. 19.2 kl. 09.00

Mål Nr. B 4/17 (3:2)

HVB-NOUR AB ./. S.H.T.
 
Fråga om det har förelegat skäl för avskedande av en behandlingsassistent vid HVB-hem.

Onsd. 20.2 med forts. torsd. den 21.2 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 21/18 (3:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och Solreneriet AB
 
Seko har träffat två olika kollektivavtal, spårtrafikavtalet och serviceentreprenadavtalet, med Almega Tjänsteförbunden. Fråga om Solreneriet AB har brutit mot spårtrafikavtalet genom att tillämpa serviceentreprenadavtalet för arbetstagare som arbetar med affischering avseende reklam i tunnelbanetåg.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15