Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Tisd. 1.10 med forts. onsd. 2.10, torsd. 3.10 och fred. 4.10 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 69/18 (3:1)

Medieföretagen och Hatten Education AB ./. Unionen (för ej talan) och O.S.
 
Fråga om ett företag förvärvat rätten från en tidigare anställd och uppdragstagare att förfoga över vissa upphovsrättsligt skyddade prestationer som uppkommit inom ramen för anställningsförhållandet respektive uppdragsförhållandet.

Tisd. 8.10 med forts. onsd. 9.10 kl. 10.00 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. A 123/18 (3:1)

Svenska Målareförbundet ./. Måleriföretagen i Sverige och Målericompaniet Sverige Aktiebolag
 
Fråga om en arbetsgivare anvisat två arbetstagare personalutrymmen i anslutning till den fastighet som arbetstagarna arbetat på i enlighet med gällande kollektivavtal. Vidare fråga om arbetsgivaren är skyldig att betala allmänt skadestånd till arbetstagarorganisationen respektive arbetstagarna för det fall denne underlåtit att anvisa ett sådant utrymme.

Tisd. 8.10 med forts. onsd. 9.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 77/17 (1:2)

Svenska Kommunalarbetareförbundet ./. Sveriges Bussföretag och Bergkvarabuss Aktiebolag
 
Tillämpning av bussbranschavtalet. Nu fråga om prövning i mellandom av
1) om arbetsgivaren, vid beställningstrafik utom riket, får förlägga en bussförares fridag på bortaort,
2) om en ensam bussförare har rätt till särskild ersättning för ”enmansbetjänad buss” även när guide medföljer och
3) vad som, i bestämmelserna om ersättning för obekväm arbetstid, avses med ”faktiskt arbetad tid”.

Tisd. 15.10 med forts. onsd. 16.10 och torsd. 17.10 kl. 09.00 alla dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. A 151/18 (4:2)

Sveriges Yrkesmusikerförbund ./. Svensk Scenkonst och Region Jönköpings län
 
Arbetsgivaren har bl.a. gjort gällande att en arbetstagare stött en chef på axlarna och gjort uttalanden på ett sätt som gjorde att chefen upplevde situationen som hotfull. Frågan om omständigheterna varit sådana att det funnits grund att avskeda arbetstagaren alternativt grund för uppsägning på av personliga skäl.

Onsd. 16.10 med forts. torsd. 17.10 kl. 10.00 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. A 35/18 (3:1)

Svenska Elektrikerförbundet ./. Almega Tjänsteförbunden och Stanley Security Sverige AB
 
Talan om månadslönetillägg samt skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Fråga om bestämmelser i företagsavtal om prestationslönesystem och bonussystem för tekniker omfattar låstekniker och, om så är fallet, om en av låsteknikerna har rätt till månadslönetillägg enligt dessa bestämmelser i förening med utformningen av hans anställningsavtal alternativt enbart med stöd av anställningsavtalet. Även fråga om brott mot de nämnda bestämmelserna kan grunda rätt till skadestånd för förbundet och låsteknikern.

Tisd. 22.10 kl. 09.00; INSTÄLLD

Mål Nr. B 78/18 (2:2)

Hudiksvalls kommun ./. P.M.
 
Fråga om en lärare slagit en elev och om laga skäl för avskedande i så fall funnits.

Månd. 28.10 med forts. tisd. 29.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 76/18 (4:1)

Svenska Målareförbundet ./. Måleriföretagen i Sverige AB och L.Örnmarks Målerifirma i Malmö Aktiebolag
 
Fråga om tid som tre målare rest från bostaden till dagens första arbetsplats och från dagens sista arbetsplats tillbaka till bostaden ska anses som arbetstid enligt måleriavtalet och arbetstidslagen samt om målarna därför har rätt till lön och övertidsersättning för den tiden.

Onsd. 30.10 kl. 09.00; INSTÄLLD

Mål Nr. A 7/19 (3:2)

Solna Lokala Samorganisation ./. Rup management AB
 
Fråga om en arbetsgivare har gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. Härvid bl.a. fråga om arbetsgivaren varit skyldig att tvisteförhandla samt om arbetsgivaren mottagit förhandlingsframställan.

Torsd. 7.11 med forts. fred. 8.11 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 149/18 (4:2)

Unionen ./. Stockholms läns landsting, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
 
En tolkförmedling inom ett landsting har annonserat ut en anställning som receptionist och därvid uppställt krav på att sökande ska behärska ett flertal olika telefontekniker, däribland taltelefoni. En döv person som har sökt tjänsten har inte kallats till intervju. Tvist har uppkommit om landstinget har gjort sig skyldigt till diskriminering på grund av funktionsnedsättning och därför ska åläggas att betala diskrimineringsersättning.

Onsd. 13.11 med forts. torsd. 14.11 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. B 21/19 (4:1)

B-M.M. ./. Ljusdals kommun
 
Tingsrätten har bedömt att det funnits laga skäl att avskeda en anställd på ett demensboende som testats positiv till bruk av cannabis efter att denne stoppats av polis på väg till arbetet. Målet gäller i huvudsak om det finns tillräckliga skäl för avsked eller saklig grund för att säga upp arbetstagaren.

Onsd. 13.11 med forts. torsd. 14.11 och tisd. 3.12 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. B 34/19 (2:1)

Intersolia Ltd ./. Chemical Documentation cDoc AB, MPQ Software AB (tidigare Swedge AB) och 6 personer
 
Fastställelse av skadeståndsskyldighet p.g.a. obehöriga angrepp på företagshemligheter. Även fråga om vitesförbud m.m.

Tisd. 26.11 med forts. onsd. 27.11, torsd. 28.11 och fred. 29.11 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 51/18 (3:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB
 
Talan om ogiltigförklaring av avskedande m.m. Tre biljettkontrollanter har blivit avskedade med hänvisning till att de varit overksamma under betald arbetstid och att de utfört skenkontroller i syfte att dölja sådan overksam tid. Fråga om det funnits laga skäl eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Månd. 2.12 med forts. fred. 6.12 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 123/18 (3:1)

Svenska Målareförbundet ./. Måleriföretagen i Sverige och Målericompaniet Sverige Aktiebolag
 
Fråga om en arbetsgivare anvisat två arbetstagare personalutrymmen i anslutning till den fastighet som arbetstagarna arbetat på i enlighet med gällande kollektivavtal. Vidare fråga om arbetsgivaren är skyldig att betala allmänt skadestånd till arbetstagarorganisationen respektive arbetstagarna för det fall denne underlåtit att anvisa ett sådant utrymme.

Tisd. 10.12 med forts. onsd. 11.12 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 9/19 (1:1)

Unionen ./. Föreningen Svensk Handel och Cavalet AB
 
Fråga om en arbetsgivare utsatt en arbetstagare för upprepad kränkande särbehandling och därmed agerat i strid med kollektivavtalets skrivning om ömsesidig lojalitetsplikt. Även fråga om arbetsgivaren har missgynnat arbetstagaren i strid med missgynnandeförbudet i 16 § föräldraledighetslagen, genom att motsätta sig en ansökan om föräldraledighet och kort därefter begära förhandling om arbetsbristuppsägning.

Onsd. 18.12 med forts. torsd. 19.12 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. B 33/19 (1:1)

S.K.H. ./. Södersjukhuset AB
 
En läkare med en kronisk sjukdom har haft många korta perioder av sjukfrånvaro. Arbetsgivaren har, med hänvisning till att en rehabiliteringsprocess pågår, nekat läkaren att åta sig en bisyssla. Fråga dels om arbetsgivarens beslut strider mot bestämmelser om bisysslor i kollektivavtal, dels om läkaren har utsatts för missgynnande som har samband med funktionsnedsättning (direkt diskriminering).

Tisd. 14.1 med forts. onsd. 15.1 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 6/19 (2:2)

Sveriges Psykologförbund ./. Staten genom Försvarsmakten
 
En psykolog vid Försvarsmakten har avskedats med hänvisning till bl.a. samarbetsproblem, bristande journalföring och brott mot tystnadsplikten. Huvudsakligen fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Tisd. 21.1 med forts. onsd. 22.1 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 18/19 (2:1)

Unionen ./. Tectorius AB
 
En arbetstagare hos ett företag i måleribranschen har blivit avskedad. Bolaget har som grund för avskedandet gjort gällande bl.a. att arbetstagaren hotat arbetsledningen och låtit obehöriga personer tanka sina bilar med arbetsgivarens bensinkort. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Torsd. 23.1 kl. 10.00

Mål Nr. A 104/18 (4:2)

Stockholms Lokala Samorganisation ./. Kompetensföretagen (för ej talan) och Center-Link Sverige AB
 
Fråga om en arbetstagare avskedats eller självmant frånträtt sin anställning.

Onsd. 29.1 kl. 10.00

Mål Nr. A 42/19 (2:1)

Kyrkans Akademikerförbund ./. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Köpings pastorat
 
Har kyrkorådets ordförande, vice ordförande och/eller kyrkoherden träffat ett avtal om avgångsvederlag som är bindande för ett pastorat? Även fråga om tillämpning av 35 § medbestämmandelagen och 36 § avtalslagen.

Tisd. 4.2 med forts. onsd. 5.2 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 23/19 (3:2)

Forena ./. Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
 
Fråga om tolkning av en övergångsbestämmelse i ett kollektivavtal om pensioner mellan Forena och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation.

Onsd. 12.2 med forts. torsd. 13.2 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. A 137/18 (1:1)

Unionen ./. Almega Tjänsteföretagen och Gävle Tolkjour AB
 
Diskrimineringsersättning. En arbetstagare ansåg att en kollega utsatt henne för bl.a. sexuella trakasserier i samband med arbetet. Fråga om arbetsgivaren har fått kännedom om detta, men underlåtit att utreda omständigheterna och vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra trakasserier.

Onsd. 19.2 med forts. torsd. 20.2 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. A 10/19 (2:1)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Järfälla BadrumsRenovering Aktiebolag
 
En arbetstagare har avslutat sin anställning. Fråga om arbetsgivaren genom otillbörligt agerande och agerande i strid med god sed på arbetsmarknaden provocerat arbetstagaren att säga upp sin anställning på ett sådant sätt att det har varit att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida.

Tisd. 25.2 med forts. onsd. 26.2 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. B 36/19 (4:1)

Cappucino Gävle AB ./. S.K.
 
Fordran.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15