Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Månd. 15.1 kl. 13.00 med forts. tisd. 16.1 kl. 09.00 och onsd. 17.1 kl. 09.00

Mål Nr. A 51/17 (3:1)

Svenska Hamnarbetarförbundet, Göteborg ./. Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB, Göteborg
 
Fråga huruvida ordföranden i en av Hamnarbetarförbundets avdelningar har rätt till skadestånd för påstått brott mot det enskilda anställningsavtalet genom omreglering. Även fråga om föreningsrättskränkning, otillåten stridsåtgärd och kvittning.

Onsd. 17.1 med forts. tors. 18.1, fre. 19.1, ons. 24.1, tors. 25.1 och fre. 26.1 kl. 09.00 alla dagar

Mål Nr. A 90/16 (2:1)

I; Biltrafikens Arbetsgivareförbund ./. Unionen, T.L. och P-Å.J.
II; XR Logistik AB, Skövde ./. T.A.
III; XR Logistik AB, Skövde ./. Tima Logistik AB, Lidköping

Tre tidigare anställda hos ett logistikbolag har tagit anställning hos ett konkurrerande bolag. Fråga om de tre arbetstagarna under sin anställning hos logistikbolaget brutit mot lojalitetsplikten och företagshemlighetslagen, samt om arbetstagarna och det konkurrerande bolaget är skyldigt att betala skadestånd till logistikbolaget.

Torsd. 18.1 kl. 09.00; INSTÄLLT

Mål Nr. A 33/17 (1:1)

Unionen och Unionen Scandinavian Cabin Crew Association SCCA ./. Svenska FlygBranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
 
Talan om skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Fråga om en efter checkin beslutad ändring av arbetstiden, som inneburit att en fridag blivit en arbetsdag, har medfört ersättningsskyldighet till kabinpersonalen enligt en viss regel i kollektivavtalet (kollektivavtalstolkning).

Tisd. 23.1 kl. 09.00; INSTÄLLT

Mål Nr. A 196/15 (4:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och MTR Stockholm AB, Stockholm-Globen
 
Fråga hur en viss procentuell sysselsättningsgrad som anges för en deltidsanställd arbetstagare i kollektivavtal och anställningsavtal ska tolkas. Även fråga om arbetsgivaren gjort sig skyldig till diskriminering enligt lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Torsd. 25.1 med forts. fred. 26.1 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLT

Mål Nr. A 157/16 (1:2)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Sveriges Byggindustrier och Peab Sverige AB, Solna
 
En anställd byggarbetare som arbetar heltid som fackligt förtroendevald med kontorsplats på arbetsgivarens Göteborgskontor får inte längre den reskostnadsersättning för resor utanför arbetstid till och från bostaden, som han tidigare fått i enlighet med Byggavtalet. Frågan är om den aktuella reskostnadsersättningen är en sådan ersättning som en fackligt förtroendevald är berättigad att bibehålla enligt 4 § förtroendemannalagen.

Onsd. 31.1 med forts. torsd. 1.2 och fred. 2.2 kl. 09.00 alla dagar

Mål Nr. A 44/17 (4:1)

Sveriges Hamnar ./. Svenska Hamnarbetarförbundet m.fl.
 
Fråga om 25 arbetstagare i Göteborgs hamn den 26 januari 2017 genom att lägga ned arbetet under en del av dagen har vidtagit olovlig stridsåtgärd och därför ska betala skadestånd till bolaget. Även fråga om bolaget är skyldigt att betala lön till arbetstagarna för en halvtimmes arbete, som bolaget avräknat från lönen, samt om bolaget är skyldigt att betala allmänt skadestånd dels till arbetstagarna för att bolaget felaktigt utfärdat varning m.m. till arbetstagarna, dels till förbundets avdelning för att bolaget genom löneavdrag vidtagit en stridsåtgärd mot arbetstagarna med syfte att påverka avdelningens fackliga arbete och inte tagit initiativ till och genomfört förhandlingar med anledning av varningarna m.m.

Onsd. 31.1 kl. 09.00

Mål Nr. B 75/17 (3:1)

Komhem AB ./. F.N. et v.v.
 
En socialkonsulent har, några dagar efter att ha påbörjat en anställning, blivit uppsagd med en månads uppsägningstid. Fråga om socialkonsulenten har rätt till ersättning för utfört arbete i större utsträckning än arbetsgivaren betalat ut. Även fråga om rätt till semestersättning och allmänt skadestånd för påstått brott mot semesterlagen.

Onsd. 7.2 kl. 09.00

Mål Nr. A 57/17 (1:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Sveriges Byggindustrier och Peab Asfalt AB
 
Ett förbund har, med stöd av en kollektivavtalsbestämmelse om lönegranskning, från ett bolag begärt att få ut lönelistor för samtliga arbetstagare inom avtalets tillämpningsområde, utvisande namn, personnummer och aktuella löneuppgifter. Bolaget har motsatt sig detta såvitt avser utanförstående arbetstagare. Detta med hänvisning till att ett utlämnande av de begärda uppgifterna skulle strida mot personuppgiftslagen (PuL). Den huvudsakliga tvisten gäller om förbundet vid en intresseavvägning enligt 10 § f) PuL har rätt att få del av de begärda uppgifterna och om bolaget därmed brutit mot kollektivavtalet.

Torsd. 8.2 kl. 09.00; INSTÄLLT

Mål Nr. A 79/17 (3:2)

Svenska Målareförbundet ./. Måleriföretagen i Sverige och Stoby Måleri AB
 
Talan om väntetidsersättning vid försenad löneutbetalning och allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. En målare har inte fått ett ackordsöverskott utbetalat månaden efter det att ackordsräkning upprättats. Fråga om ackordsräkningen inkommit till arbetsgivaren samma månad som räkningen upprättades och hur orden ”inkommit till arbetsgivaren” i måleriavtalet ska tolkas. Även fråga om lokal förhandling ajournerats vid ett förhandlingssammanträde så att arbetsgivaren inte varit skyldig enligt måleriavtalet att justera av arbetstagarsidan upprättat protokoll över förhandlingen.

Tisd. 13.2 med forts. onsd. 14.2 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 12/17 (4:1)

Unionen ./. Almega Tjänsteföretagen och Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
 
Tvisten gäller fråga om en skola har direkt eller indirekt diskriminerat en lärarvikarie genom att uppställa ett krav på att hon skulle handhälsa även på manliga kollegor.

Torsd. 15.2 med forts. fred. 16.2 båda dagarna kl. 09.00

Mål Nr. A 42/17 (2:1)

Svenska Transportarbetareförbundet ./. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Ragn-Sells Aktiebolag
 
Kollektivavtalstolkning. Fråga om beräkningen av lön vid semesterledighet.

Onsd. 21.2 med forts. torsd. 22.2 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 59/17 (3:1)

Unionen ./. Arbetsgivarföreningen KFO och PERSONLIGT OMBUD I SKÅNE
 
Talan om ogiltigförklaring av avskedande. En arbetstagare har avskedats sedan arbetsgivaren funnit det utrett att han agerat illojalt mot arbetsgivaren genom att bl.a. underlåta att utföra sina arbetsuppgifter och kritisera arbetsgivaren inför dess uppdragsgivare. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet.

Tisd. 27.2 med forts. onsd. 28.2, torsd. 1.3 och fred. 2.3 kl. 09.00 alla dagar

Mål Nr. B 116/16 (4:1)

Handen Assistans AB m.fl. ./. Västgöta Assistans AB
 
Tvisten i Arbetsdomstolen rör frågan om ett assistansbolag samt tre fysiska personer och ett dödsbo är skadeståndsskyldiga mot ett annat assistansbolag dels på grund av illojalitet och dels på grund av brott mot företagshemlighetslagen.

Tisd. 27.2 kl. 09.00

Mål Nr. B 98/17 (2:1)

W.N. ./. WMA Connection i Stockholm Handelsbolag
 
Skadestånd p.g.a. avskedande utan laga grund m.m.

Torsd. 8.3 kl. 09.00

Mål Nr. A 69/17 (1:2)

Polisförbundet ./. Staten genom Polismyndigheten
 
Statens överklagandenämnd har undanröjt Polismyndighetens beslut att anställa en viss person och beslutat att en annan person ska erbjudas den aktuella anställningen i stället. Polismyndigheten har sedan meddelat att den andra personen inte kommer att erbjudas anställningen. Fråga om Statens överklagandenämnds beslut innebär att den andra personen fått en ny anställning. Även fråga om Polismyndigheten är skyldig att följa beslut från Statens överklagandenämnd.

Torsd. 8.3 kl. 09.00

Mål Nr. A 47/17 (3:2)

Svensk Pilotförening ./. Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
 
Skadeståndstalan på grund av brott mot förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen och kollektivavtal. SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling. Efter förhandling mellan parterna har SAS betalat visst skadestånd. Fråga dels om förhandlingsskyldighet förelegat avseende inhyrningen från ett visst flygbolag, dels om det som förekom vid förhandlingen och SAS betalning av skadestånd innebär att SAS fullgjort sin skadeståndsskyldighet avseende inhyrningen från de två flygbolag skadeståndstalan gäller.

Tisd. 13.3 kl. 09.00

Mål Nr. B 13/17 (3:1)

D.K. ./. Memento Mori AB
 
Fråga om en anställd hos ett bolag har sålt en av bolagets offerter till ett konkurrerande bolag och om den anställde därigenom brutit mot ett mellan parterna träffat sekretessavtal.

Tisd. 13.3 med forts. onsd. 14.3 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 78/17 (2:2)

Svenska Journalistförbundet ./. Medieföretagen och Östgöta Media AB
 
Skadestånd p.g.a. uppsägning utan saklig grund, alternativt turordningsbrott.

Onsd. 14.3 kl. 09.00; INSTÄLLT

Mål Nr. A 88/17 (4:2)

Livsmedelsarbetareförbundet ./. Arbetsgivarföreningen KFO (för ej talan) och Östra Bageriföreningen i Halmstad ekonomisk förening
 
Fråga om en arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren bl.a. genom hot om våld mot anställda i arbetsledande ställning på arbetsplatsen och om det därmed har funnits laga grund för avskedande.

Fred. 16.3 kl. 09.00

Mål Nr. A 31/17 (3:2)

Svensk Pilotförening ./. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
 
Skadestånd p.g.a. kollektivavtalsbrott. Fråga om ett flygbolag brutit mot det mellan parterna gällande kollektivavtalet genom att nyanställa ett antal piloter genom allmän visstidsanställning i stället för provanställning.

Tisd. 20.3 med forts. onsd. 21.3 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 73/17 (1:1)

Försvarsförbundet ./. Staten genom Försvarsmakten
 
Talan om ogiltigförklaring av uppsägning. Anställd vid Försvarsmakten har, utan att ha ansökt om något tillträdestillstånd, tagit med sin flickvän in på sin arbetsplats, vilken utgjort ett hemligstämplat skyddsobjekt. Även påståenden om att den anställde ska ha uppvisat samarbetssvårigheter och uppträtt på ett sätt som inte överensstämmer med gällande rutiner och uppförandekoder inom Försvarsmakten. Fråga om det funnits saklig grund för uppsägningen på grund av personliga skäl.

Tisd. 20.3 med forts. onsd. 21.3, torsd. 22.3 och fred. 23.3 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. B 123/16 (4:1)

Lyckostäd i Stockholm AB, P.L. och M.P.L. ./. Städpulsen AB
 
Tvisten rör frågan om ett bolag som bedriver verksamhet inom städning och två fysiska personer är skadeståndsskyldiga mot ett annat bolag verksamt inom städbranschen dels på grund av illojalitet och dels på grund av brott mot företagshemlighetslagen.

Tisd. 27.3 kl. 09.00

Mål Nr. A 40/12 och A 100/12 (4:2)

Unionen ./. Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB
 
Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal har arbetstagare som uppnått viss ålder och har viss sammanhängande anställningstid rätt till förlängd uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Efter en verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen, uppkommer fråga om arbetstagare, vid bedömningen av rätten till förlängd uppsägningstid, får tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare, som haft liknande villkor om förlängd uppsägningstid. Arbetsdomstolen har i målet inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, sedan ett år förflutit efter övergången, tillämpa en bestämmelse i ett kollektivavtal som innebär att när viss anställningstid är en förutsättning för förlängd uppsägningstid inte beakta anställningstid hos överlåtaren, när arbetstagarna enligt en likalydande bestämmelse i det kollektivavtal som gällde hos överlåtaren haft rätt att beakta denna anställningstid.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15