Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Ons 13.11 med forts. tors 14.11, tis 19.11, tis 3.12 och ons 4.12 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. B 34/19 (2:1)

Intersolia Ltd ./. Chemical Documentation cDoc AB, MPQ Software AB (tidigare Swedge AB) och 6 personer
 
Fastställelse av skadeståndsskyldighet p.g.a. obehöriga angrepp på företagshemligheter. Även fråga om vitesförbud m.m.

Månd. 2.12 med forts. fred. 6.12 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. A 123/18 (3:1)

Svenska Målareförbundet ./. Måleriföretagen i Sverige och Målericompaniet Sverige Aktiebolag
 
Fråga om en arbetsgivare anvisat två arbetstagare personalutrymmen i anslutning till den fastighet som arbetstagarna arbetat på i enlighet med gällande kollektivavtal. Vidare fråga om arbetsgivaren är skyldig att betala allmänt skadestånd till arbetstagarorganisationen respektive arbetstagarna för det fall denne underlåtit att anvisa ett sådant utrymme.

Tisd. 10.12 med forts. onsd. 11.12 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLT

Mål Nr. A 9/19 (1:1)

Unionen ./. Föreningen Svensk Handel och Cavalet AB
 
Fråga om en arbetsgivare utsatt en arbetstagare för upprepad kränkande särbehandling och därmed agerat i strid med kollektivavtalets skrivning om ömsesidig lojalitetsplikt. Även fråga om arbetsgivaren har missgynnat arbetstagaren i strid med missgynnandeförbudet i 16 § föräldraledighetslagen, genom att motsätta sig en ansökan om föräldraledighet och kort därefter begära förhandling om arbetsbristuppsägning.

Onsd. 18.12 med forts. torsd. 19.12 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. B 33/19 (1:1)

S.K.H. ./. Södersjukhuset AB
 
En läkare med en kronisk sjukdom har haft många korta perioder av sjukfrånvaro. Arbetsgivaren har, med hänvisning till att en rehabiliteringsprocess pågår, nekat läkaren att åta sig en bisyssla. Fråga dels om arbetsgivarens beslut strider mot bestämmelser om bisysslor i kollektivavtal, dels om läkaren har utsatts för missgynnande som har samband med funktionsnedsättning (direkt diskriminering).

Tisd. 14.1 med forts. onsd. 15.1 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLT

Mål Nr. A 6/19 (2:2)

Sveriges Psykologförbund ./. Staten genom Försvarsmakten
 
En psykolog vid Försvarsmakten har avskedats med hänvisning till bl.a. samarbetsproblem, bristande journalföring och brott mot tystnadsplikten. Huvudsakligen fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Tisd. 21.1 med forts. onsd. 22.1 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 18/19 (2:1)

Unionen ./. Tectorius AB
 
En arbetstagare hos ett företag i måleribranschen har blivit avskedad. Bolaget har som grund för avskedandet gjort gällande bl.a. att arbetstagaren hotat arbetsledningen och låtit obehöriga personer tanka sina bilar med arbetsgivarens bensinkort. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Torsd. 23.1 kl. 10.00

Mål Nr. A 104/18 (4:2)

Stockholms Lokala Samorganisation ./. Kompetensföretagen (för ej talan) och Center-Link Sverige AB
 
Fråga om en arbetstagare avskedats eller självmant frånträtt sin anställning.

Tisd. 28.1 med forts. onsd. 29.1 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. A 42/19 (2:1)

Kyrkans Akademikerförbund ./. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Köpings pastorat
 
Har kyrkorådets ordförande, vice ordförande och/eller kyrkoherden träffat ett avtal om avgångsvederlag som är bindande för ett pastorat? Även fråga om tillämpning av 35 § medbestämmandelagen och 36 § avtalslagen.

Tisd. 4.2 med forts. onsd. 5.2 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 23/19 (3:2)

Forena ./. Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
 
Fråga om tolkning av en övergångsbestämmelse i ett kollektivavtal om pensioner mellan Forena och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation.

Onsd. 12.2 med forts. torsd. 13.2 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. A 137/18 (1:1)

Unionen ./. Almega Tjänsteföretagen och Gävle Tolkjour AB
 
Diskrimineringsersättning. En arbetstagare ansåg att en kollega utsatt henne för bl.a. sexuella trakasserier i samband med arbetet. Fråga om arbetsgivaren har fått kännedom om detta, men underlåtit att utreda omständigheterna och vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra trakasserier.

Onsd. 19.2 med forts. torsd. 20.2 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. A 10/19 (2:1)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Järfälla BadrumsRenovering Aktiebolag
 
En arbetstagare har avslutat sin anställning. Fråga om arbetsgivaren genom otillbörligt agerande och agerande i strid med god sed på arbetsmarknaden provocerat arbetstagaren att säga upp sin anställning på ett sådant sätt att det har varit att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida.

Tisd. 25.2 med forts. onsd. 26.2 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. B 36/19 (4:1)

Cappucino Gävle AB ./. S.K.
 
Fordran.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15