Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Tisd. 3.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 104/18 (4:2)

Stockholms Lokala Samorganisation ./. Kompetensföretagen (för ej talan) och CenterLink Sverige AB
 
Fråga om en arbetstagare avskedats eller självmant frånträtt sin anställning.

Tisd. 10.9 med forts. onsd. 11.9 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 19/18 (3:1)

Svenska Musikerförbundet ./. Svensk Scenkonst
 
Fråga om parterna har träffat kollektivavtal om s.k. avtalstryck och om Svensk Scenkonst i så fall har brutit mot det.

Tisd. 10.9 med forts. onsd. 11.9 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. A 137/18 (1:1)

Unionen ./. Almega Tjänsteföretagen och Gävle Tolkjour AB
 
Diskrimineringsersättning. En arbetstagare ansåg att en kollega utsatt henne för bl.a. sexuella trakasserier i samband med arbetet. Fråga om arbetsgivaren har fått kännedom om detta, men underlåtit att utreda omständigheterna och vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra trakasserier.

Torsd. 12.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 110/18 (2:2)

Unionen ./. Almega Tjänsteföretagen och OSM Aviation Sweden AB
 
Kollektivavtalstolkning. Ett bemanningsföretag i flygbranschen är bundet av ett företagsspecifikt kollektivavtal. Om kabinpersonalens arbetstid under två tjänstgöringspass, utan mellanliggande ledig dag, har överskridit 24 timmar ska passen enligt kollektivavtalet efterföljas av en vilodag. Fråga, dels om en arbetstagare som redan hade en schemalagd fridag den dag hon hade rätt till en vilodag enligt bestämmelsen, och inte fick fridagen utlagd vid någon annan senare tidpunkt, fått en vilodag i den aktuella bestämmelsens mening, dels om en annan arbetstagare fått en korrekt vilodag i
bestämmelsens mening då hon inte fått ledigt ett kalenderdygn (kl. 00.00–23.59), utan kl. 00.42–00.41.

Torsd. 19.9 kl. 09.00

Mål Nr. B 8/19 (4:2)

Securitas Sverige AB ./. L.O.S
 
Ett säkerhetsföretag har avskedat en avdelningschef och som grund för detta gjort gällande att denne tillskansat sig utrustning som tillhörde bolaget, låtit bolaget betala för privata tjänster och utrustning samt brutit mot bolagets attestregler och policy mot mutor och korruption. Fråga om avskedandet har varit lagligen grundat.

Tisd. 24.9 och fred. 27.9 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. B 119/18 (3:2)

Bostadsbyrån i Solna/Sundbyberg AB ./. Edward & Partners AB och R.J.
 
Skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen m.m.

Tisd. 1.10 med forts. onsd. 2.10, torsd. 3.10 och fred. 4.10 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 69/18 (3:1)

Medieföretagen och Hatten Education AB ./. Unionen (för ej talan) och O.S.
 
Fråga om ett företag förvärvat rätten från en tidigare anställd och uppdragstagare att förfoga över vissa upphovsrättsligt skyddade prestationer som uppkommit inom ramen för anställningsförhållandet respektive uppdragsförhållandet.

Torsd. 3.10 kl. 09.00

Mål Nr. A 133/18 (2:2)

Vårdförbundet ./. Föreningen Vårdföretagarna och Premedic Östergötland AB
 
En ambulanssjuksköterska orsakade viss materiell skada när han befattade sig med ett fordon som tillhörde räddningstjänsten. Arbetsgivaren drog sedan av kostnaden för att reparera skadan från ambulanssjuksköterskans lön. Fråga om rättsverkan enligt 35 § medbestämmandelagen inträtt, om arbetsgivaren brutit mot kvittningslagen och om arbetsgivaren felaktigt låtit bli att betala ut den aktuella månadslönen i dess helhet.

Tisd. 8.10 med forts. onsd. 9.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 77/17 (1:2)

Svenska Kommunalarbetareförbundet ./. Sveriges Bussföretag och Bergkvarabuss Aktiebolag
 
Tillämpning av bussbranschavtalet. Nu fråga om prövning i mellandom av
1) om arbetsgivaren, vid beställningstrafik utom riket, får förlägga en bussförares fridag på bortaort,
2) om en ensam bussförare har rätt till särskild ersättning för ”enmansbetjänad buss” även när guide medföljer och
3) vad som, i bestämmelserna om ersättning för obekväm arbetstid, avses med ”faktiskt arbetad tid”.

Tisd. 8.10 med forts. onsd. 9.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 123/18 (3:1)

Svenska Målareförbundet ./. Måleriföretagen i Sverige och Målericompaniet Sverige Aktiebolag
 
Fråga om en arbetsgivare anvisat två arbetstagare personalutrymmen i anslutning till den fastighet som arbetstagarna arbetat på i enlighet med gällande kollektivavtal. Vidare fråga om arbetsgivaren är skyldig att betala allmänt skadestånd till arbetstagarorganisationen respektive arbetstagarna för det fall denne underlåtit att anvisa ett sådant utrymme.

Tisd. 15.10 med forts. onsd. 16.10 och torsd. 17.10 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 151/18 (4:2)

Sveriges Yrkesmusikerförbund ./. Svensk Scenkonst och Region Jönköpings län
 
Arbetsgivaren har bl.a. gjort gällande att en arbetstagare stött en chef på axlarna och gjort uttalanden på ett sätt som gjorde att chefen upplevde situationen som hotfull. Frågan om omständigheterna varit sådana att det funnits grund att avskeda arbetstagaren alternativt grund för uppsägning på av personliga skäl.

Onsd. 16.10 med forts. torsd. 17.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 35/18 (3:1)

Svenska Elektrikerförbundet ./. Almega Tjänsteförbunden och Stanley Security Sverige AB
 
Talan om månadslönetillägg samt skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Fråga om bestämmelser i företagsavtal om prestationslönesystem och bonussystem för tekniker omfattar låstekniker och, om så är fallet, om en av låsteknikerna har rätt till månadslönetillägg enligt dessa bestämmelser i förening med utformningen av hans anställningsavtal alternativt enbart med stöd av anställningsavtalet. Även fråga om brott mot de nämnda bestämmelserna kan grunda rätt till skadestånd för förbundet och låsteknikern.

Fred. 18.10 kl. 09.00

Mål Nr. A 145/18 (1:1)

DIK ./. Staten genom Polismyndigheten
 
En anställning på viss tid har enligt anställningsskyddslagen övergått till tillsvidareanställning. Fråga i huvudsak om arbetsgivaren därefter, i strid med anställningsskyddslagen, har skilt arbetstagaren från anställningen. Även fråga om förhandlingskravet är uppfyllt samt om preskription.

Onsd. 23.10 kl. 09.00

Mål Nr. A 143/18 (3:2); INSTÄLLD

Fackförbundet ST ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
En arbetstagare har fått sin provanställning avslutad. Fråga om arbetsgivaren avslutat provanställningen av skäl som har samband med arbetstagarens funktionsnedsättning (dyslexi) och därigenom agerat i strid med diskrimineringslagen.

Månd. 28.10 med forts. tisd. 29.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 78/18 (2:2)

Svenska Elektrikerförbundet ./. Stanley Security Sverige AB
 
Huvudsakligen fråga om ett säkerhetsföretag, som tecknat ett företagsavtal innebärande bl.a. att bolaget skulle omfattas av nya centrala kollektivavtal endast efter särskild överenskommelse med arbetstagarorganisationen, träffat en sådan särskild överenskommelse gällande ett central pensionsavtal och om överenskommelsen, i så fall, även innebär att bolaget blivit bundet av de höjningar av pensionspremien som därefter överenskommits mellan de centrala parterna.

Månd. 28.10 med forts. tisd. 29.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 76/18 (4:1)

Svenska Målareförbundet ./. Måleriföretagen i Sverige AB och L.Örnmarks Målerifirma i Malmö Aktiebolag
 
Fråga om tid som tre målare rest från bostaden till dagens första arbetsplats och från dagens sista arbetsplats tillbaka till bostaden ska anses som arbetstid enligt måleriavtalet och arbetstidslagen samt om målarna därför har rätt till lön och övertidsersättning för den tiden.

Torsd. 7.11 kl. 09.00

Mål Nr. A 149/18 (4:2)

Unionen ./. Stockholms läns landsting, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
 
En tolkförmedling inom ett landsting har annonserat ut en anställning som receptionist och därvid uppställt krav på att sökande ska behärska ett flertal olika telefontekniker, däribland taltelefoni. En döv person som har sökt tjänsten har inte kallats till intervju. Tvist har uppkommit om landstinget har gjort sig skyldigt till diskriminering på grund av funktionsnedsättning och därför ska åläggas att betala diskrimineringsersättning.

Onsd. 13.11 med forts. torsd. 14.11 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. B 21/19 (4:1)

B-M.M. ./. Ljusdals kommun
 
Tingsrätten har bedömt att det funnits laga skäl att avskeda en anställd på ett demensboende som testats positiv till bruk av cannabis efter att denne stoppats av polis på väg till arbetet. Målet gäller i huvudsak om det finns tillräckliga skäl för avsked eller saklig grund för att säga upp arbetstagaren.

Onsd. 13.11 med forts. torsd. 14.11 och tisd. 3.12 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. B 34/19 (2:1)

Intersolia Ltd ./. Chemical Documentation cDoc AB, MPQ Software AB (tidigare Swedge AB) och 6 personer
 
Fastställelse av skadeståndsskyldighet p.g.a. obehöriga angrepp på företagshemligheter. Även fråga om vitesförbud m.m.

Tisd. 26.11 med forts. onsd. 27.11, torsd. 28.11 och fred. 29.11 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 51/18 (3:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB
 
Talan om ogiltigförklaring av avskedande m.m. Tre biljettkontrollanter har blivit avskedade med hänvisning till att de varit overksamma under betald arbetstid och att de utfört skenkontroller i syfte att dölja sådan overksam tid. Fråga om det funnits laga skäl eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15